บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

        

 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าคืออะไร

 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นบัตรประจำตัวที่แสดงว่าท่านได้รับสิทธิรักษาพยาบาล โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค เมื่อไปขอใช้บริการหรือพบหมอ ต้องนำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าและบัตรประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปด้วยทุกครั้ง ซึ่งในบัตรจะระบุชื่อสถานพยาบาลประจำครอบครัวของท่านไว้

ท่านสามารถไปใช้บริการได้ที่สโรงพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุขหรือสถานีอนามัยซึ่งให้บริการระดับต้นที่อยู่ใกล้บ้าน ซึ่งระบุชื่อไว้ในบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่เป็นสถานพยาบาลประจำครอบครัว หากสถานพยาบาบที่เขียนไว้ในบัตรแจ้งว่ามีเครือข่ายสถานพยาบาลแห่งอื่นด้วย ท่านก็สามารถไปใช้บริการที่เครือข่ายแห่งนั้นได้ ทั้งนี้ ในระยะแรกรัฐบาลโดยเจ้าหน้าที่จะกำหนดชื่อสถานพยาบาลให้ก่อน เพื่อความสะดวก แต่ในอนาคตผู้ใช้บริการจะมีสิทธิเลือกสถานพยาบาลประจำครอบครัวได้เอง ที่ต้องให้ไปใช้บริการที่สถานพยาบาลประจำครอบครัวในระดับต้นก่อนก็เพราะความเจ็บป่วยทั่วไป 80 – 90 % เป็นโรคที่แพทย์ทั่วไปสามารถรักษาหรือให้คำแนะนำได้ นอกจากนี้สถานพยาบาลยังอยู่ใกล้บ้าน ท่านไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย

 เมื่อท่านไปใช้บริการ หากหมอหรือเจ้าหน้าที่ประจำสถานพยาบาลเห็นว่าควรส่งท่านไปรักษาที่สถานพยาบาลที่มีความสามารถในการรักษาพยาบาลที่สูงกว่า ก็จะมีหนังสือส่งตัวจากสถานพยาบาลประจำครอบครัวของท่านไปให้

วิธีการรับบริการ

 1. แสดงบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าพร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกทุกครั้งที่เข้ารับบริการ

 2. เข้ารับบริการที่สถานพยาบาลประจำครอบครัวที่ระบุชื่อในบัตร หรือสถานพยาบาลอื่นที่สถานพยาบาลประจำครอบครัวส่งไปรักษาต่อ

 3. กรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสถานพยาบาลอื่นที่เข้าร่วมโครงการ

 4. ค่าธรรมเนียมเข้ารับบริการ ครั้งละ 30 บาท

การบริการที่ได้รับ

 ผู้ใช้บริการจะได้รับบริการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ซึ่ง จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามแนวทางการป้องกันโรคและรักษาโรคที่เป็นแบบแผน ซึ่งรัฐบาลจะประกาศให้ทราบ เช่น

 ตรวจรักษาทุกโรค ตั้งแต่ไข้หวัด มะเร็ง ไปจนถึงโรคหัวใจ ได้รับยารักษาโรคต่าง ๆ รวมทั้งคำแนะนำในการปฏิบัติตัว

 ล้างแผล เย็บแผล ผ่าตัด

 ฝากท้อง ทำคลอด ทำหมัน วางแผนครอบครัว

 ฉีดวัคซีน และเซรุ่มป้องกันโรคพื้นฐาน

 รักษาโรคฟันต่าง ๆ ขูดหินปูน อุดฟัน ทำฟันปลอมฐานพลาสติก ที่ทันตแพทย์เห็นว่าจำเป็นต่อการเคี้ยวอาหาร

 การตรวจเช็คร่างกายที่จำเป็นเพื่อให้การป้องกันและรักษาแต่เนิ่น ๆ เช่น การตรวจมะเร็งปากมดลูก และอื่น ๆ ที่จะประกาศให้ทราบ

 ค่าห้องและค่าอาหาร ประเภทผู้ป่วยสามัญ

 กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถ ค่าเสียหายเบื้องต้น 15,000 บาท หรือส่วนเกินที่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนผู้ประสบภัยจากรถ ตาม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ท่านมอบอำนาจ พร้อมสำเนาหลักฐานเอกสารที่จำเป็นพร้อมลงชื่อกำกับ มอบให้สถานพยาบาลเป็นผู้เบิกค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลแทน ยกเว้นส่วนที่เกินหรือไม่มีสิทธิตาม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ใช้สิทธิโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคต่อ

บริการใด ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

 การผ่าตัดเสริมสวย

 การตกแต่งฟันเพื่อความสวยงาม

 อวัยวะเทียม หรืออุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพ

 การรักษาภาวะมีบุตรยาก การผสมเทียม

 การเปลี่ยนเพศ

 การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง ยังไม่ใช่แนวทางป้องกันและรักษาที่ถือปฏิบัติกันเป็นแบบแผน

 วัคซีนป้องกันโรคที่ยังไม่ได้จัดเป็นวัคซีนบริการพื้นฐานที่จำเป็น

 การรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ด้วยการล้างไตและฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

 การรักษาโรคเอดส์ ด้วยยาต้านเชื้อไวรัส ยกเว้นกรณีติดเชื้อฉวยโอกาสแทรกซ้อน

 การตรวจเช็คร่างกายใด ๆ ที่เกินความจำเป็นจากแนวทางการป้องกันและรักษาโรคนั้น

 การบริการระหว่างการพักฟื้น เช่น แพทย์เห็นว่าสิ้นสุดการรักษาแล้วให้กลับบ้านได้ แต่ที่บ้านไม่มีคนดูแล ต้องการขออยู่โรงพยาบาลต่อ

 ค่าห้องและค่าอาหารพิเศษ ค่าบริการพิเศษอื่น ๆ ที่ขอบริการเพื่อความสะดวกสบาย

 การไปรักษากับแพทย์เฉพาะทาง โดยไม่ผ่านการส่งตัวจากสถานพยาบาลประจำครอบครัว

 เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ฉุกเฉินทำอย่างไร

 ถ้าอยู่ในพื้นที่อาศัย ให้รีบไปหาหมอหรือเจ้าหน้าที่ที่สถานพยาบาลประจำครอบครัวที่ระบุในบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือสถานพยาบาลเครือข่าย หากเกินความสามารถของหมอหรือเจ้าหน้าที่ จะมีหนังสือส่งตัวไปรักษาที่อื่น

 ถ้าอยู่ต่างพื้นที่ ให้รีบไปรักษาที่สถานพยาบาลอื่นของกระทรวงสาธารณสุขที่ใกล้ที่สุด

หาหมอโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชนได้หรือไม่

ในระยะแรก สถานพยาบาลประจำครอบครัวยังคงเป็นของรัฐอยู่ จึงไม่สามารถใช้บริการที่โรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชนได้ ในโครงการระยะที่ 2 มีบางจังหวัดที่โรงพยาบาลเอกชนเข้าร่วมโครงการด้วย ถ้าโรงพยาบาลเอกชนเป็นสถานพยาบาลประจำครอบครัวก็มีสิทธิไปใช้บริการได้

มีปัญหาการใช้บริการ ร้องเรียนที่ใด

 ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือได้รับบริการที่ไม่มีคุณภาพ ให้แจ้งเรื่องต่อผู้อำนวยการหรือผู้บริหารสถานพยาบาล เพื่อปรับปรุงแก้ไข

 ถ้าไม่มั่นใจ อาจแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือองค์กร หรือบุคคลที่ท่านคิดว่าสามารถเป็นที่พึ่งได้ หรือรวมตัวกันเป็นกลุ่มประชาคมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคหรือตรวจสอบการบริการ

 หรือส่งเรื่องไปที่ ตู้ ปณ. 12 หรือ ตู้ ปณ. 18 หรือ ตู้ ปณ. 219 ปณจ. นนทบุรี 11000 เรื่องทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อผู้มีอำนาจเพื่อการแก้ไขต่อไป

มีข้อสงสัย ติดต่อที่ใด

 หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคสามารถติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข (02) 590-1669 , (02) 590-2386 , (02) 951-0364 และ (02) 951-0282 สำหรับผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โทร. 1669 ฟรี

 

 

 

 

 

 

 
Advertisements
  1. ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: